MySql Komutları

3 Aralık 2019 ile Fatih Canbolat

MySQL Komutlarına Giriş

MySQL tarafında kullanılan temel SQL komutlarını baz alınarak oluşturulmuştur.Genel olarak kullanılan komutları içerir.

Veritabanı ile bağlantı kurma

Local sunucuda kurulu olan MySQL komut satırı aracılığı ile bağlanabilmek için aşağıdaki komutu kullanmanız yeterlidir.

mysql -u root -h 127.0.0.1

Mevcut Veritabanlarını Listeleme

Aşağıdaki komut aracılığı ile veritabanındaki mevcut veritabalarını listeleyebilirsiniz.

SHOW DATABASES;

Veritabanı Oluşturma

Aşağıdaki komut aracılığı ile istediğiniz bir isim ile veritabanı oluşturabilirsiniz.

CREATE DATABASE [veritabanıadı];

Oluşturulan Veritabanını Kullanma

Aşağıdaki komut aracılığı ile oluşturulan veritabanı içerisinde istediğiniz komutları kullanma imkanı tanınır.

USE [veritabanıadı];

Tablo Oluşturma

Aşağıdaki komutu kullanarak veritabanı içerisinde tablo oluşturabilirsiniz.

CREATE TABLE [tabloadı] ([kolon] VARCHAR(120), [birsonrakikolon] DATETIME);

Tabloları Gösterme

Veritabanı içerisinde oluştruduğunuz veya varolan tabloları göstermeye yarar.

SHOW TABLES;

Tablo Detaylandırma

Veritabanı içerisindeki tabloları ve bu tablolara ait olan değerlerin tanımlamalarını göstermektedir.

DESCRIBE [tabloadı];

Tabloya Veri Ekleme

Veritabanı içerisinde bulunan herhangi bir tabloya veri girişine imkan tanır.

INSERT INTO [tabloadı] ([kolon], [birsonrakikolon]) VALUES ('[deger1]', [deger2]');

Tabloya kolon Ekleme

Veritabanı içerisinde bulunan ve seçtiğiniz tabloya kolon eklenilmesine imkan verir.

ALTER TABLE [tabloadı] ADD COLUMN [kolon] VARCHAR(120);

Veritabanı içerisinde benzersiz kimlikli ve otomatik artan kolonlar oluşturmanıza imkan tanır.

ALTER TABLE [table] ADD COLUMN [column] int NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY;

SQL İfadeleri


Tablodaki Kayıtları Gösterme

Veritabanı içerisinde bulunan tablolar içerisindeki kayıtları ekrana getirir.

SELECT * FROM [tabloadı];

Veritabanında bulunan tablolar içerisinde ki kayıtları parça parça ekrana getirirmenize olanak sağlar

SELECT [kolon], [birsonrakikolon] FROM [tabloadı];

Tablodaki Kayıtların Sayısını Gösterme

Tablo içerisinde belirtilen kolona ait kaç adet kayıt olduğunu gösterir

SELECT COUNT([kolon]) FROM [tabloadı];

Tablodaki Kayıtları Sayma ve gruplandırılmış kayıtları seçme

Kayıtları sayar ve gruplandırılmış bir şekilde kayıtları gösterir.

SELECT *, (SELECT COUNT([kolon]) FROM [tabloadı]) AS count FROM [tabloadı] GROUP BY [kolon];

İçeren kayıtları getir

SELECT * FROM [tabloadı] WHERE [kolon] LIKE '%[deger]%';

[deger] ile başlayanları getir

SELECT * FROM [tabloadı] WHERE [kolon] LIKE '[deger]%';

deg ile başlayan ve er ile bitenleri getir

SELECT * FROM [tabloadı] WHERE [kolon] LIKE '[deg_er]';

Bir Aralık Seçme

SELECT * FROM [tabloadı] WHERE [kolon] BETWEEN [deger1] and [deger2];

Özel Sırayla ve Limitli Bir Şekilde Seçim

SELECT * FROM [tabloadı] WHERE [kolon] ORDER BY [kolon] ASC LIMIT [deger];

Kayıt Güncelleme

UPDATE [tabloadı] SET [kolon] = '[guncellenencek-deger]' WHERE [kolon] = [deger];

Kayıt Silme

DELETE FROM [tabloadı] WHERE [kolon] = [deger];

Tablonun kolonunu silme

ALTER TABLE [tabloadı] DROP COLUMN [kolon];

Tablo silme

DROP TABLE [tabloadı];

Veritabanı Silme

DROP DATABASE [veritabanıadı];

Özel Kolon isimleri tanımlama

SELECT [kolon] AS [özel-kolon-adı] FROM [tabloadı];

Veritabanının Yedeğini Alma

mysqldump -u [kullanıcıadı] -p [veritabanıadı] > yedekadi.sql

Veritabanının Yedeğini Yükleme

mysql -u [kullanıcıadı] -p -h localhost [veritabanıadı] < yedekadi.sql

Matematiksel Fonksiyonlar


Yineleme Olmadan Seçim

SELECT distinct name, email, acception FROM owners WHERE acception = 1 AND date >= 2015-01-01 00:00:00

Kayıtların Toplam Sayısını Hesaplama

SELECT SUM([kolon]) FROM [tabloadı];

Toplam [sütun] sayısını alma ve grublama [ara kolonlu]

SELECT [arakolon], SUM([kolon]) FROM [tablo] GROUP BY [arakolon];

Kolondaki en büyük değer

SELECT MAX([kolon]) FROM [tabloadı];

Kolondaki en küçük değer

SELECT MIN([kolon]) FROM [tabloadı];

Kolon Ortalaması

SELECT AVG([kolon]) FROM [tabloadı];

Yuvarlanmış ortalama değer ile gruplama

SELECT [carakolon], ROUND(AVG([kolon]), 2) FROM [tabloadı] GROUP BY [arakolon];

#Kullanıcı Komutları


Kullanıcı Oluşturma

CREATE USER 'kullanıcı_adı'@'localhost' IDENTIFIED BY 'şifresi';

Kullanıcı Yetkilendirme

GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'kullanıcı_adi'@'localhost';

veya

GRANT ALL ON veritabanı_adı.* TO 'kullanıcı_adı'@'localhost';